องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ตำบลนาโพธิ์


เมื่อวันที่  ๖  มีนาคม ๒๕๖๓
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ตำบลนาโพธิ์
 
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
 1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสร้างทีมวิทยากร หรือ ทีมครู ก. ในพื้นที่/ชุมชนในการเฝ้าระวังการระบาดของโรค
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้หน้ากากอนามัย ในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคระบาดอื่นๆที่อุบัติขึ้นใหม่