องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบชุมชนจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง


เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓
กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบชุมชนจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง
โดยมีนายอนันต์  คงดี นายกอบต. กล่าวเปิดงานโครงการดังกล่าวฯ
วิทยากรที่มาให้ความรู้ ได้แก่ นายนิกุลแคนยา  ผอ.รพสต.นาโพธิ์
                                            นางรุ่งทิพย์  ปะกิคา  ผอ.รพสต.หนองแหน 
ขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน   ผู้นำหมู่บ้าน และ อสม.
ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย