องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th


 


จัดงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓


เมื่อวันที่  ๓๑  ตุลาคม ๒๕๖๓
กองการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
กิจกรรม ในงานมีการประกวดกระทงสวยงาน นวยทะเล
มีการประกวดนางนพมาศ ๒ รุ่น
๑.รุ่นอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
๒.รุ่น เยาวชน ๑๕-๒๕ ปี
       การจัดงานในครั้งนี้เพื่อรักษาวัฒนธรรมในสืบต่อไปในท้องถิ่น นายอนันต์  คงดี นายกอบต. พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประธานสภา สมาชิกฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน รวมถึงประชาชนในเขตตำบลนาโพธิ์ ร่วมกันจัดงานขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง

มีนายอำเภอกุดรัง นายเกียรติศักดิ์  หอมเย็นใจ กล่าวเปิดงาน  โดยนายอนันต์  คงดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
กล่าวรายงานวัตุประสงค์ของโครงการดังกล่าวฯ