องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th


 
เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
              กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการส่งเสริมการ  ประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้เข้าศึกษาดูงานที่ทุ่งกระโปรง ,ทุ่งนามุ้ยสวนลุงไหว จ.นครนายก  เพื่อดูวิธีปลูกพืชผักและผลไม้  ไร่นาสวนผสม ที่ปลอดสารพิษ
วิธีการดูแลรักษา