องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th


 


โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ระหว่างวันที่ ๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔


 
                       นายอนันต์  คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร
นางบุญญาพร  เหล่าจตุรพิศ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการและเข้าร่วมโครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ระหว่างวันที่ ๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔  จัดโดย กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม