องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th


 


ดำเนินการรณรงค์ใส่ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ดำเนินการรณรงค์ใส่ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก และโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
หรือแมลงอื่นๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔