องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th


 


โครงการโรงงเรียนชาวนา (กิจกรรมลงแขกดำนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 
กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการโรงเรียนชาวนา  (กิจกรรมลงแขกดำนา) โดยมุ่งเน้นการนำความรู้ตามหลักวิชาการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการปลูกข้าวให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยพาะการผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้เอง เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนชาวนาตำบลนาโพธิ์ อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญของการผลิตข้าวคุณภาพดีขิงเกษตรในเขตพื้นที่ติอไป  นายสมพร ควรคำคง นายอำเภอกุดรัง ประธานเปิดวงานโครงการฯ โดยมีนายอนันต์  คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา,หัวหน้าส่วนราชการ,เจ้าหน้าที่ ,พนักงานในหน่วยงาน,ผู้อำนวยการโรงเรียน, กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, ผอ.รพ.สต.,นักเรียน,นักศึกษา,
คณะครูจาก กศน.อำเภอกุดรัง และเกษตรกร ในตำบลนาโพธิ์ ร่วมโครงการในครั้งนี้    ณ โรงเรียนชาวนา บ้านหนองโดน หมู่ที่ ๒