องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th


 


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหา


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 
วันเลือกตั้ง วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง  ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ถึง วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น.
สถานที่รับสมัคร  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
จำนวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวน ๑ คน
การเลือกตั้งให้ถือเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นเขตการเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง   มีจำนวน ๑ เขตเลือกตั้ง
 
**********************
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
          เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 
วันเลือกตั้ง วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง  ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ถึง วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น.
สถานที่รับสมัคร  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
จำนวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวน ๒๑ คน
การเลือกตั้งให้ถือเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นเขตการเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง   มีจำนวน ๒๑ เขตเลือกตั้ง