องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) 2548 [ 8 ก.ค. 2562 ]
2 กฏหมายว่าด้วยค่าตอบแทน พ.ศ.2547 [ 8 ก.ค. 2562 ]
3 กฏกระทรวง (พ.ศ.2537) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 [ 8 ก.ค. 2562 ]
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 [ 8 ก.ค. 2562 ]
5 คู่มือการให้บริการประชาชน [ 2 ก.ค. 2562 ]
6 โครงสร้าง [ 1 ก.ค. 2562 ]
7 ข้อมูลผู้บริหาร [ 1 ก.ค. 2562 ]
8 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน [ 1 ก.ค. 2562 ]
9 ข้อมูลการติดต่อ [ 1 ก.ค. 2562 ]