องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerโครงการ:ก่อสร้าง สันน้ำล้นปากท่อ สระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๐

    รายละเอียดข่าว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ๑.ชื่อโครงการ:ก่อสร้าง สันน้ำล้นปากท่อ สระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ แห่ง (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์) ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙,๐๐๐.- บาท (-ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ๔. โครงการ ก่อสร้าง สันน้ำล้นปากท่อ สระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๐ ๕. (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์) หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์) วันที่กำหนดราคากลาง คำนวณเมื่อวันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๙,๐๐๐.- บาท (-ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑. นางพรณวิภา ก้อนทอง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประธานกรรมการ ๒. นางสาวอำพัน ศิริสม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ ๓. นายวุฒิศักดิ์ อันทอง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด กรรมการ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ค. 2560