องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกาบริหารพัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ฯ [ 26 มี.ค. 2563 ]
2 เปิดเผยขอบเขตงานผลราคากลาง โครงการก่อสร้างคสล. บ้านธรรมพัฒนา ม.15 [ 28 ส.ค. 2562 ]
3 เปิดเผยขอบเขตงานและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเกษตร ม.16 [ 28 ส.ค. 2562 ]
4 โครงการ:ก่อสร้าง สันน้ำล้นปากท่อ สระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๐ [ 1 พ.ค. 2560 ]