องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
91 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างสันน้ำล้น ห้วยหินลาด (ตอนบน) บ้านโนนถา หมู่ที่ ๑๔ [ 8 ม.ค. 2563 ]
92 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรเชื่อมระหว่าง บ้านโนนทัน,บ้านห้วนมะเขือ.ถึง ทางหลวงหมายเขล ๒๓ [ 8 ม.ค. 2563 ]
93 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง อปท. (สขร1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]
94 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง อปท. (สขร1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]
95 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่อง การรับหลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านห้วยมะเขือ ม.17 ถึง บ้านนาโพธิ์ ม.1(หจก.แสงไพรก่อสร้าง) [ 3 ม.ค. 2563 ]
96 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่อง การรับหลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหนองโดน ม.2 ถึง บ้านไพศาล ม.5(หจก.แสงไพรก่อสร้าง) [ 3 ม.ค. 2563 ]
97 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองแหน ม.๗ (ศูนย์เรียนรู้) [ 2 ม.ค. 2563 ]
98 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน,ถนนลูกรัง,ถนนหินคลุก,คสล,ฝายชะลอน้ำ,เพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล บ้านใหม่หนองจาน ม.18 ,บ้านปทุมทอง ม.13 [ 9 ธ.ค. 2562 ]
99 เปิดเผยขอบเขตของงานฯ และราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดิน,ถนนูกรัง,ถนนหินคลุก,ถนน คสล.,ฝายชะลอน้ำ,เพื่อกาเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล บ้านหนองแหน หมู่ที่ 7,บ้านพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 4 ธ.ค. 2562 ]
100 เปิดเผยขอบเขตของงานฯ และราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดิน,ถนนูกรัง,ถนนหินคลุก,ถนน คสล.,ฝายชะลอน้ำ,เพื่อกาเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 [ 4 ธ.ค. 2562 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29