องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 267 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปรปะจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 พ.ย. 2560 ]53
242 ประกาศเผยแพร่ แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (พร้อมเอกสารแนบ) [ 7 พ.ย. 2560 ]56
243 เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมบำรุงถนนลาดยางสายบ้านหนองโดน ถึง บ้านไพศาล [ 16 มิ.ย. 2560 ]54
244 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์,บ้านโนนเกษตร,บ้านหัวนาคำ,บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ ๖,๑๖,๘,๑๑ ถึง ทล.๒๓ [ 9 พ.ค. 2560 ]58
245 เปิดเผยราคากลาง [ 1 พ.ค. 2560 ]59
246 จดหมายข่าวฉบับที่ ๐๑/๒๕๖๐ [ 23 พ.ย. 2559 ]55
247 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 [ 30 มิ.ย. 2559 ]64
248 จดหมายข่าว ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙ [ 14 ธ.ค. 2558 ]65
249 จดหมายข่าว ฉบับที่ ๑/๒๕๕๙ [ 29 ต.ค. 2558 ]67
250 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 9 ก.ย. 2558 ]62
251 จดหมายข่าวฉบับที่ 2/2558 [ 27 ก.พ. 2558 ]68
252 รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 2 ก.พ. 2558 ]69
253 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2558 [ 15 ธ.ค. 2557 ]70
254 การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) [ 17 พ.ย. 2557 ]67
255 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) [ 17 พ.ย. 2557 ]68
256 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในปีงบประมาณ 2559 [ 31 ต.ค. 2557 ]66
257 จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2558 [ 30 ต.ค. 2557 ]64
258 ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ของชาวบ้านโนนถาวร [ 21 ส.ค. 2557 ]65
259 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๗ [ 14 ส.ค. 2557 ]65
260 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม นำสุข ประจำปี ๒๕๕๗ [ 16 ก.ค. 2557 ]66
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14