องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 267 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ มีเพลิงไหม้บ้านจำนวน ๑ หลัง [ 18 มิ.ย. 2563 ]60
82 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองส่งปลูกสร้าง [ 15 มิ.ย. 2563 ]56
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) [ 15 มิ.ย. 2563 ]57
84 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน [ 15 มิ.ย. 2563 ]57
85 แผนภูมิสรุปผลความมึงพอใจ [ 9 มิ.ย. 2563 ]57
86 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 พ.ค. 2563 ]55
87 ขอบเขตงานและเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงงถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาโพธิ์ ม.1 [ 26 พ.ค. 2563 ]63
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 พ.ค. 2563 ]59
89 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๐ [ 19 พ.ค. 2563 ]61
90 เปิดเผยขอบเขตงานฯและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 [ 19 พ.ค. 2563 ]62
91 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่หนองจาน หมู่ที่ 18 [ 7 พ.ค. 2563 ]62
92 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่อง การจำหน่วยพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 เม.ย. 2563 ]67
93 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๑๔ [ 26 มี.ค. 2563 ]62
94 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ฯลฯ [ 26 มี.ค. 2563 ]63
95 เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ตำบลนาโพธิ์ วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมา [ 6 มี.ค. 2563 ]66
96 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูฏเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี [ 3 มี.ค. 2563 ]56
97 จัดโครงการ ห้องสมุดเคลื่อนที่ [ 27 ก.พ. 2563 ]65
98 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ [ 25 ก.พ. 2563 ]62
99 เปิดเผยขอบเขตของงานฯ และราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดิน,ถนนูกรัง,ถนนหินคลุก,ถนน คสล.,ฝายชะลอน้ำ,เพื่อกาเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล บ้านไพศาล,บ้านหนองกุง หมู่ที่ 5,10 [ 21 ก.พ. 2563 ]58
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ [ 17 ก.พ. 2563 ]62
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14